TAILIEUCHUNG - Chương 11 - CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT: Giao tiếp với người trả lời

Creation and selection of measurement questions (tạo ra và lựa chọn các câu hỏi đo lường) Sampling issues, drive contact and callback procedures (cách chọn mẫu, tiếp xúc và thủ tục gọi lại) Instrument design, which incorporates attempts to reduce error and create participant-screening procedures (thiết kế công cụ nhằm giảm sai sót và gạn lọc người trả lời) Data collection processes, which create the need for follow-up procedures and possible interviewer training (quy trình thu thập dữ liệu, giúp xác định thủ tục theo dõi, đôn đốc, và huấn luyện PVV). | Chương 11 CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT: Giao tiếp với người trả lời Cách tiếp cận ảnh hưởng đến quy trình nghiên cứu Creation and selection of measurement questions (tạo ra và lựa chọn các câu hỏi đo lường) Sampling issues, drive contact and callback procedures (cách chọn mẫu, tiếp xúc và thủ tục gọi lại) Instrument design, which incorporates attempts to reduce error and create participant-screening procedures (thiết kế công cụ nhằm giảm sai sót và gạn lọc người trả lời) Data collection processes, which create the need for follow-up procedures and possible interviewer training (quy trình thu thập dữ liệu, giúp xác định thủ tục theo dõi, đôn đốc, và huấn luyện PVV) Các phương pháp giao tiếp Self- Administered Survey Đối tượng tự trả lời Survey via Personal Interview Phỏng vấn cá nhân Telephone Survey Phỏng vấn qua tel Once the sponsor or researcher has determined that surveying is the appropriate data collection approach, various means may be used to secure information from individuals. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    09-08-2020
142    6    0    09-08-2020
14    7    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN