TAILIEUCHUNG - Thông tư 01/2001/TT-UBCK

Thông tư 01/2001/TT-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/2000/NĐ-CP ngày 10/7/2000 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 01 2001 TT-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 2 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 01 2001 TT-UBCK NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC hiện nghị định số 22 2000 NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Thi hành Điều 22 Nghị định số 22 2000 NĐ-CP ngày 10 7 2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán sau đây viết tắt là Nghị định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn cụ thể một số điểm như sau I. ĐỐI TƯỢNG NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 1. Đối tượng bị xử phạt Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoản được quy định tại Khoản 3 Điều 1 - Nghị định bao gồm . Tổ chức cá nhân trong nước khi a. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Chương II Nghị định b. Hành vi vi phạm hành chính được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam c. Hành vi vi phạm hành chính vẫn còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Điều 3 Nghị định. . Tổ chức cá nhân nước ngoài vi phạm theo quy định tại điểm nói trên cũng bị xử phạt theo các quy định của Nghị định và Thông tư này trừ trường hợp các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 2. Nguyên tắc xử phạt Việc xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán phải tuân theo các quy định tại các Điều 2 3 15 và 17 Nghị định và nguyên tắc xử phạt tại Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính sau đây viết tắt là Pháp lệnh . Khi áp dụng các nguyên tắc đó cần lưu ý những vấn đề sau Nguyên tắc đúng thẩm quyền Chỉ có những người có thẩm quyền quy định tại Chương III Nghị định mới được ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0