TAILIEUCHUNG - Chương 10 - THĂM DÒ DỮ LIỆU THỨ CẤP ( PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC )

Expand understanding of management dilemma (mở rộng hiểu biết về các khó khăn trong quản lý). Expand understanding of research question (mở rộng hiểu biết về vấn đề nghiên cứu). Identify plausible investigative questions (nhận diện các vấn đề khảo sát hợp lý) | Chương 10 THĂM DÒ DỮ LiỆU THỨ CẤP Exploratory Research Exploratory Research Nghiên cứu thăm dò Expand understanding of management dilemma (mở rộng hiểu biết về các khó khăn trong quản lý) Expand understanding of research question (mở rộng hiểu biết về vấn đề nghiên cứu) Identify plausible investigative questions (nhận diện các vấn đề khảo sát hợp lý) Levels of Information Các cấp thông tin Primary sources – dữ liệu sơ cấp Secondary sources – dữ liệu thứ cấp Tertiary sources – dữ liệu tam cấp Integrating Secondary Data Tổng hợp dữ liệu thứ cấp Types of Information Sources Các nguồn thông tin Indexes and Bibliographies (danh mục, thư mục) Dictionaries (từ điển) Encyclopedias (từ điển bách khoa) Handbooks (sổ tay) Directories (danh bạ) Secondary Sources by Type Các loại nguồn thứ cấp Indexes and Bibliographies to find or locate books or articles to find authors, topics to use in online searches Secondary Sources by Type Dictionaries (tự điển) to identify jargon (biệt ngữ) of an .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
93    6    0    11-08-2020
127    5    0    11-08-2020
46    3    0    11-08-2020
43    5    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
360    5    0    11-08-2020
9    11    0    11-08-2020
20    4    0    11-08-2020
2    5    0    11-08-2020