TAILIEUCHUNG - Quyết định số 157/1999/QĐ-TTg

Quyết định số 157/1999/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Container phía Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 157 1999 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CONTAINER PHÍA NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 145 1999 QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Container phía Nam thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo đề nghị tại công văn số 584 QHQT ngày 17 tháng 6 năm 1999 và công văn số 687 QHQT ngày 05 tháng 7 năm 1999. 1. Vốn Điều lệ đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 30 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 55 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 5 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các nhà đầu tư nước ngoài 10 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Container phía Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hóa đồng Năm mươi hay tỷ hai trăm lẻ tám triệu ba trăm lẻ ba ngàn hai trăm tám mươi ba đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng hai mươi lăm tỷ hai trăm mười lăm triệu sáu trăm chín mươi mốt ngàn ba trăm năm mươi hai đồng . 3. Giá trị ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là đồng một tỷ bốn mươi sáu triệu bốn mươi ngàn đồng . Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Container phía Nam thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Container phía Nam. - Tên giao địch quốc tế South Vietnam container .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0