TAILIEUCHUNG - Quyết định số 03/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 03/2001/QĐ-BCN về việc chuyển Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 03 2001 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 01 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam các công văn số 326 EVN HĐQT-TCCB ĐTngày 11 tháng 12 năm 2000 và số 374 EVN HĐQT-TCCB ĐTngày 29 tháng 12 năm 2000 Phương án của Công ty Điện lực 3 về việc chuyển Khách sạn Điện lực thành Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực và Biên bản thẩm định ngày 21 tháng 12 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Khách sạn Điện lực đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực 3 thành viên Tổng Công ty Điện lực Việt Nam gồm những điểm chính như sau. 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng hai tỷ một trăm triệu đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 30 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Khách sạn 24 9 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Khách sạn 45 1 . Giá trị một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 quyết định số 169 EVN HĐQT-TCKT ngày 10 tháng 07 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam về xác định giá trị Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 tại thời điểm 0 giờ ngày 30 tháng 06 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Khách sạn là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Khách sạn. Tổng số

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0