TAILIEUCHUNG - Mạng máy tính (GV: Ths Trần Văn Thành) - Bài 07: Các dịch vụ trên mạng Internet

Dịch vụ World Wide Web Là dịch vụ cung cấp các trang dữ liệu HTML cho phép kết nối, và cung cấp nhiều thông tin trên mạng Internet. Sử dụng giao thức TCP/IP. Là ứng dụng dạng Client-Server | MẠNG MÁY TÍNH BÀI 07 CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG INTERNET GV Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Nội dung Dịch vụ Web Một số thuật ngữ Giới thiệu mô hình hoạt động của dịch vụ www Khảo sát Web Browser Internet Explorer Tìm kiếm thông tin trên Internet Dịch vụ FTP Mô hình hoạt động . Tập lệnh của FTP Sử dụng Windows Commander làm FTP Client Dịch vụ MAIL Mô hình hoạt động của dịch vụ mail Các loại Mail Sử dụng Webmail Sử dụng Outlook Express 2 Dịch vụ World Wide Web Là dịch vụ cung cấp các trang dữ liệu HTML cho phép kết nối và cung cấp nhiều thông tin trên mạng Internet. Sử dụng giao thức TCP IP Là ứng dụng dạng Client-Server

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
159    3    0    12-08-2020
4    6    0    12-08-2020
3    3    0    12-08-2020
25    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN