TAILIEUCHUNG - Mạng máy tính Bài 6 : Khảo sát chi tiết các lớp trong mô hình Osi

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 06: KHẢO SÁT CHI TIẾT CÁC LỚP TRONG MÔ HÌNH OSI GV: Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Nội dung Khảo sát chi tiết lớp Datalink. Khảo sát chi tiết lớp Network. Kháo sát chi tiết lớp Transport. Giới thiệu mô hình Firewall. 2 Khảo sát chi tiết lớp Datalink Chia làm hai tầng con: LLC, và MAC. | MẠNG MÁY TÍNH BÀI 06 KHẢO SÁT CHI TIẾT CÁC LỚP TRONG MÔ HÌNH OSI GV Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Nội dung Khảo sát chi tiết lớp Datalink. Khảo sát chi tiết lớp Network. Kháo sát chi tiết lớp Transport. Giới thiệu mô hình Firewall. 2 Khảo sát chi tiết lớp Datalink Chia làm hai tầng con LLC và MAC. Lớp 2 hỗ trợ lớp 1 Lớp 1 không thể giao tiếp được với các lớp trên - lớp 2 sử dụng tầng LLC để giao tiếp Lớp 1 không thể xác định các máy tính - lớp 2 xác định máy tính dựa vào địa chỉ MAC Lớp 1 chỉ có thể mô tả 1 chuỗi bit liên tục - lớp 2 tổ chức phân chia thành từng nhóm bit có ý nghĩa Lớp 1 không thể nào quyết định máy tính nào được quyên gởi thông tin lên môi trường nếu cùng một lúc có nhiêu máy tính muôn gởi thông tin - Lớp 2 sử dụng hệ thông hỗ trợ Media Access Control MAC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT