TAILIEUCHUNG - BÀI TẬP CƠ HỌC KẾT CẤU 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 | TRƯỜNG ĐHGTVT - KẾT CẤU TĐH TKCĐ MỘT SỐ BÀI TẬP ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 SỐ ĐỀ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN YÊU CẨU Ket cấu dạng dầm giản đon mút thừa công xon 1 10 kN I 20 kN A 60 45 40 kN e ap ế- r I -ư- ừ c 30 ơ 3m ị 3 Tính và vẽ biểu đồ M Q N của kết cấu bên 8 66 14 14 20 Aị. ị ị ị -- 5 14 14 34 64 - ư 3n k 3 ị_2 _2_q __ _ Ị. I I I kN ml 47 15 GS34 54 16 27 08 7 08 x-x e I IJL4 15 72 706 ltN I 15 5 KN 20 5 34 64 2 50 kN 30 kN 30 kN 70 kN a f Q . T T. _ - A ủ c đ e A Ị p 2 T-2 T-2 n 1 T 3 TI T Tính và vẽ biểu đồ M Q của kết cấu bên L I k N m 182 264 286 267 89 J2-I e I @ 7 I kN 91 LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT - KẾT CẤU TĐH TKCĐ 3 110 kN 51 42 80 kN 1 90 kNm I A gE c Tl28 A1 2 P 2 4 m p 2 1 Ev Tính và vẽ biểu đồ M Q N của kết cấu bên 132 3 44 59 74 86 z x - -1 ẽI w -L kNm 15 14 - - 66 15 1 a 7-5sa i7j ff 1 A ƯA 43 85 E I Ệ gu 1 ẽĩầ kNi 4 100 kN 30 kN hl I M M M H ị I I ị . ơ b 1 A 4 m 4 3 I 1 D Tính và vẽ biểu đồ M Q của kết cấu bên M. x 7 175 1 bei Xn 3 4167 max 2 30 u 30 . a X 30 4 H7 5 hNnl 1 tìU 1 170 11 175 1 I I JJ Jo o 1 . BcM 102 5 5 40 kN 50 KNrtn 20 KN m M I H M w M J I í Hị H i a b c Tính và vẽ biểu đồ M Q của kết cấu bên 100 g0 Jịũ Ã i Nm Lt kN 90 60 LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT - KẾT CẤU TĐH TKCĐ 6 15 kN 9 kN I 1 5 kN m a 1 LLLLU C e 2 3 m 2 Ạ 2 Tính và vẽ biểu đồ M Q của kết cấu bên 11 43 10 V rkNml 13 43 3 286 Q I m H 0 714 - 6 714 1ữP IhN 7 30 kN 30 kN t 2ũkN m ị 5ũkN LLLLLLLLLLULLU ị X ủ crw e A DV -1 - 3m 1 2 Tính và vẽ biểu đồ M Q của kết cấu bên _ -m2 . - . 10 wm3x 50 mm77 52 5 beĩ x0 0 5 max 2 20 u 20 133 KNm 50 52 5 3 _ n . @ I ltN 60 40 50 8 CM t3 _ 1r 1 g Sl E C3 - L h C 1 Tính và vẽ biểu đồ M Q N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN