TAILIEUCHUNG - MẠNG MÁY TÍNH BÀI 05: CÁC KIẾN TRÚC & CÔNG NGHỆ MẠNG

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 05: CÁC KIẾN TRÚC & CÔNG NGHỆ MẠNG GV: Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Nội dung Kiến trúc mạng (Topology) Công nghệ mạng 2 Kiến trúc mạng Là các sơ đồ kết nối giữa các node trong mạng. Kiến trúc mạng bao gồm: Kiến trúc vật lý: sơ đồ đi dây giữa các node Kiến trúc logic: sơ đồ tín hiệu di chuyển giữa các node Kiến trúc tuyến (Bus) Kiến trúc sao (Star) Kiến trúc vòng (Ring) Kiến trúc lưới (Mesh) Kiến trúc tế bào (Cellular) Kiến trúc kết hợp star- bus Kiến trúc kết hợp star- ring 3 Kiến trúc Bus Sơ đồ. | MẠNG MÁY TINH BÀI 05 CÁC KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ MẠNG GV Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Nội dung Kiến trúc mạng Topology Công nghệ mạng 2 Kiên trúc mạng Là các sơ đồ kết nối giữa các node trong mạng. Kiến trúc mạng bao gồm Kiến trúc vật lý sơ đồ đi dây giữa các node Kiến trúc logic sơ đồ tín hiệu di chuyển giữa các node Kiến trúc tuyến Bus Kiến trúc sao Star Kiến trúc vòng Ring Kiến trúc lưới Mesh Kiến trúc tế bào Cellular Kiến trúc kết hợp star- bus Kiến trúc kết hợp star- ring

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    12-08-2020
4    4    0    12-08-2020
3    2    0    12-08-2020
15    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN