TAILIEUCHUNG - Quyết định số 797/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 797/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Thủy sản Cam Ranh thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 797 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY THỦY SẢN CAM RANH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 869 UB ngày 27 tháng 4 năm 2001 và công văn số 1250 UB ngày 11 tháng 6 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Thủy sản Cam Ranh thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Hình thức cổ phần hóa bán 100 phần vốn thực tế tại doanh nghiệp khi cổ phần hóa trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp dự kiến tối thiểu 70 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp tối đa 30 vốn điều lệ theo thứ tự ưu tiên cho đại lý khách hàng bán nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cho Công ty công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức cá nhân khác ngoài Công ty. 2. Giá trị thực tế của Công ty Thủy sản Cam Ranh đến ngày 30 tháng 6 năm 2000 là đồng trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. 4. Cổ phần ưu đãi bán cho các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 5. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Tài chính xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần bảo đảm phù hợp với chế độ tài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT