TAILIEUCHUNG - Quyết định số 789/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 789/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Xí nghiệp Dược phẩm 3/2 thành Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 789 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 06 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 3 2 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3 2 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1993 UB-CNN ngày 13 tháng 6 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Dược phẩm 3 2 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 25 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên 53 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp 22 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Dược phẩm 3 2 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 là đồng trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động là cổ phần phần trị giá ưu đãi là đồng. 4. Việc sử dụng tiền bán cổ phần để đào tạo và đào tạo lại cho người lao động là đồng theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1993 UB-CNN ngày 13 tháng 6 năm 2001. Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Dược phẩm 3 2 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3 2 - Tên giao dịch quốc tế Pharmaceutical joint stock company of february 3 rd. - Tên viết tắt . Pharma. - Trụ sở chính số 10 Công trường quốc tế quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Dược phẩm 3 2 kinh doanh các ngành nghề sau - Sản xuất kinh doanh dược phẩm dược liệu các loại thực phẩm từ dược liệu và các loại sản phẩm khác thuộc ngành y

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    7    0    10-08-2020
59    4    0    10-08-2020
12    7    0    10-08-2020
10    6    0    10-08-2020
370    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0