TAILIEUCHUNG - Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 82 2002 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 6 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 82 2002 QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993 Căn cứ Nghị định số 175 CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường QUYẾT ĐỊNH Điều1. Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để huy động vốn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước nhằm hỗ trợ các chương trình dự án các hoạt động nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước. Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Bộ Tài chính. Điều 2. Địa vị pháp lý của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 1. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước thực hiện chức năng tài trợ tài chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có tư cách pháp nhân có vốn điều lệ có bảng cân đối kế toán riêng có con dấu được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trong và ngoài nước. 2. Tên gọi Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Tên giao dịch tiếng Anh Vietnam Environment Protection Fund VEPF . 3. Trụ sở của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đặt tại Hà Nội. Quỹ có văn phòng đại diện ở các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định. Quỹ được đặt các văn phòng giao dịch ở nước ngoài khi cần thiết theo quy định của Chính phủ. 4. Quỹ có thể đồng tài trợ tài chính với các Quỹ Môi trường ngành địa phương và các loại hình quỹ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Điều 3. Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    0    09-08-2020
25    4    0    09-08-2020
63    5    0    09-08-2020
14    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0