TAILIEUCHUNG - Quyết định số 785/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 785/2001/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty May Sài Gòn 3 thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 785 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 06 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY MAY SÀI GÒN 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1664 UB-CNN ngày 22 tháng 5 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty May Sài Gòn 3 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 10 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông là cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp 80 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp 10 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty May Sài Gòn 3 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. 4. ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 GATEXIM bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty May Sài Gòn 3 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần May Sài Gòn 3. - Tên giao dịch quốc tế SAIGON 3 GARMENT JOINT - STOCK COMPANY. - Tên viết tắt GATEXIM. - Trụ sở chính 86 Nguyễn Thị Minh Khai quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    09-08-2020
1    8    0    09-08-2020
16    4    0    09-08-2020
3    3    0    09-08-2020
2    2    0    09-08-2020
4    5    0    09-08-2020
3    5    0    09-08-2020
2    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0