TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp lai (Có đáp án)

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: các phương pháp lai (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Câu 1 Giao phấn gần không dẫn đến kết quả nào dưới đây A Hiện tượng thoái hoá B Tăng tỉ lệ thể đồng hợp C Tạo ưu thế lai D Tạo ra dòng thuần Đáp án C Câu 2 Luật hôn nhân gia đình cấm kết hôn trong họ hàng gần dự trên cơ sở di truyền học nào A Dễ làm xuất hiện các gen đột biến lặn có hại gây bệnh B Dễ làm xuất hiện các gen đột biến trội có hại gây bệnh C Thế hệ sau xuất hiện các biểu hiện bất thường D Gen lặn có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp gây ra các tật bệnh ở người Đáp án D Câu 3 Trong chọn giống người ta sử dụng phương pháp giao phối cận huyết ở vật nuôi và tự thụ phấn ở cây trồng để A Củng cố các đặc tính quý B Tạo dòng thuần tạo điieù kiện thuận lợi cho việc đánh giá kiểu gen của từng dòng thuần C Chuẩn bị cho việc tạo ưu thế lai tạo giống mới D Tất cả đều đúng Đáp án -D Câu 4 Với 2 gen alen A a thế hệ ban đầu chỉ gồm các cá thể kiểu gen Aa ở thế hệ tự thụ thứ 3 tỉ lệ cơ thể dị hợp tử và đồng hợp tử sẽ là A Aa AA aa b Aa AA aa c Aa 25 AA aa 75 D Aa 25 AA aa Đáp án A Câu 5 Một cá thể với kiểu gen AaBbDd sau 1 thời gian dài thực hiện giao phối gần sẽ xuấth iện bao nhiêu dòng thuần A 2 b 4 c 8 D 6 Đáp án C Câu 6 Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ xuất hiện hiện tượng thoái hoá giống do A Các gen trội đột biến có hại tăng cường biểu hiện ở trạng thái đồng hợp B Các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do tăng cường thể đồng hợp C Phát tán gen trội đột biến có hại trong các thế hệ sau D Sức sống của các cá thể thế hệ sau sẽ kém dần sinh trưởng và phát triển chậm năng suất giảm bộc lộ các tính trạng xấu Đáp án B Câu 7 Ở cây giao phấn khi tiến hành tự thụ bắt buộc qua nhiều thế hệ sẽ quan sát thấy hiện tượng A Sức sống của các cá thể thế hệ sau sẽ kém dần B Thế hệ sau có sức sống hơn hẳn bố mẹ C Giống lai có sức sống cao hơn chống bệnh tốt hơn độ hữu thụ tăng hơn so với dạng gốc ban đầu D Xuất hiện 1 số giống mới Đáp án A Câu 8 Trong chọn giống để củng cố một đặc tính mong muốn người ta dùng .