TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Tiến tới tư duy lập trình hướng đối tượng

Nội dung chương 8: Đặt vấn đề, giới thiệu ví dụ chương trình mô phỏng, tư duy rất cổ điển, tư duy hướng hàm, tư duy dựa trên đối tượng, tư duy thực sự hướng đối tượng. | Kỹ thuật lậu trình Chương 8 Ti en tớiet ư duy lậ p trình hướng đối tượng 1010 SBfflQ MQRD Ọ H011fj LQGController start stop 1010 r I010H0101010010 110001 1001001001 00H0WW0I07I0 1jfli0W0OTi0Ma qJBBMm fflffl oooo 101010010 1 y A x B u 010110000 10 20 2005 Nội dung chương 8 Đặt vấn đề Giới thiệu ví dụ chương trình mô phỏng Tư duy rất cổ điển Tư duy hướng hàm Tư duy dựa trên đối tượng object-based Tư duy thực sự hướng đối tượng Chương 8 Tiến tới tư duy hướng đối tượng 2005 - HMS Đặt vấn đé Designing object-oriented software is hard and designing reusable object-oriented software is even takes a long time for novices to learn what object-oriented design is all about. Exprienced designers evidently know something inexperienced ones don t. One thing expert designers know not to do is solve every problem from first principles. Rather they reuse solutions that have worked for them in the past. When they find a good solution they use it again and again. Such experience is part of what makes them experts. Consequently you ll find recurring patterns of classes and communicating objects in many object-oriented systems. These patterns solve specific design problems and make object-oriented design more flexible elegant and ultimately reusable. Erich Gamma et. al. Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software Addison-Wesley 1995. Chương 8 Tiến tới tư duy hướng đối tượng 2005 - HMS .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    7    0    13-08-2020
142    7    0    13-08-2020
56    6    0    13-08-2020
8    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN