TAILIEUCHUNG - Quyết định số 735/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 735/2001/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Da giày SAGODA thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 735 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 06 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY DA GIÀY SAGODA THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1665 UB-CNN ngày 22 tháng 5 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Da giày SAGODA thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 15 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp và các cổ đông Việt Nam 65 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông nước ngoài 20 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Da giày SAGODA tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2000 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trả chậm là cổ phần giá trị được trả chậm đồng. 4. ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần SAGODA bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Da giày SAGODA thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Da giày SAGODA. - Tên giao dịch quốc tế SAGODA CORPORATION. - Tên viết tắt SAGODA. - Trụ sở chính 12 78 Phan .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0