TAILIEUCHUNG - Các công thức kinh nghiệm đáng nhớ trong hóa học

Tài liệu tham khảo về các công thức kinh nghiệm đáng nhớ trong hóa học | Sao băng lạnh giá - Vũ Khắc Ngọc 0985052510 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÔNG THỨC KINH NGHIỆM Trích từ cuốn Phương pháp mới giải nhanh các bài toán Hóa học THPT I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1. Nội dung phương pháp Xét bài toán tổng quát quen thuộc O2 HNO3 H2SO4 đặc nóng 02 hốn hợp rắn . - HN03 H2SO4 M N SP 1 Í2 m gam m1gam n max Gọi Số mol kim loại a Số oxi hoá cao nhất max của kim loại là n Số mol electron nhận ở 2 là t mol Ta có M - ne - M n Ỵ thuờiig na moi a na Mặt khác ne nhận n e oxi ne 2 vukhacngoc@ http saobanglanhgia Dịch vụ ôn thi chất lượng cao - GSA Education http Liên hệ - 0989768553 Linh Sao băng lạnh giá - Vũ Khắc Ngọc 0985052510 _ mỵ - m _ _ mỵ - m - 1 .2 1 - 1 16 8 Theo định luật bảo toàn electron íĩ tiuràiế íliiứcằi na - r í 8 Nhân cả 2 vế vưi M ta được _ Mi mã - . - 8 8 8 Cu 01 cùn g ta được __ M . . m Mi m 8 ----- 1 ỉ ĩ 8 Ứng với M là Fe 56 n 3 ta được m 5 2 Ứng với M là Cu 64 n 2 ta được m 6 3 Từ 2 3 ta thấy Bài toán có 3 đại lượng m m1 và Sne nhận 2 hoặc V khí 2 . Khi biết 2 trong 3 đại lượng trên ta tính được ngay đại lượng còn lại. Ở giai đoạn 2 đề bài có thể cho số mol thể tích hoặc khối lượng của 1 khí hay nhiều khí ở giai đoạn 1 có thể cho số lượng chất rắn cụ thể là các oxit hoặc hỗn hợp gồm kim loại dư và các oxit. 2. Phạm vi áp dụng và một số chú ý Chỉ dùng khí HNO3 hoặc H2SO4 đặc nóng lấy dư hoặc vừa đủ. Công thức kinh nghiệm trên chỉ áp dụng với 2 kim loại Fe và Cu. 3. Các bước giải Tìm tổng số mol electron nhận ở giai đoạn khử N 5 hoặc S 6 Tìm tổng khối lượng hỗn hợp rắn kim loại và oxit kim loại m1 Áp dụng công thức 2 hoặc 3 II. THÍ DỤ MINH HOẠ vukhacngoc@ http saobanglanhgia Dịch vụ ôn thi chất lượng cao - GSA Education http Liên hệ - 0989768553 Linh Sao băng lạnh giá - Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Thí dụ 1. Đốt cháy hoàn toàn 5 6 gam bột Fe trong bình O2 thu được 7 36 gam hỗn hợp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT