TAILIEUCHUNG - Bài tập và đáp án tổ hợp

`Bài tập tổng hợp Các bài toán đếm các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 2 đứng cạnh chữ số 3? 2. Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên ,mỗi số có 6 chữ số Và thỏa đk :sáu số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số Đầu nhỏ hơn tổng của 3 số sau một đơn vị 3. Từ các số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số. | Bài tập tông hợp Các bài toán đếm 1. Từ các số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 2 đứng cạnh chữ số 3 2. Từ các số 1 2 3 4 5 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mỗi số có 6 chữ số Và thỏa đk sáu số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số Đầu nhỏ hơn tổng của 3 số sau một đơn vị 3. Từ các số 0 1 2 3 4 5 6 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ số 2 và 5 không đứng cạnh nhau . 4. Có 3 học sinh nữ và 2 hs nam .Ta muốn sắp xếp vào một bàn dài có 5 ghế ngồi Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để a 3 hs nữ ngồi kề nhau b 2 hs nam ngồi kề nhau 5. Xếp 6 người A B C D E F vào một ghế dài .Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao Cho a A và F ngồi ở hai đầu ghế b A và F ngồi cạnh nhau c A và F không ngồi cạnh nhau 6. Có 4 nam và 4 nữ .Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp vào một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau .Mỗi ghế có 4 HS sao cho đối diện với mối nam là một nữ 7. Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau mỗi dãy có 4 ghế .Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 4 HS trường A và 4 HS trường B vào bàn nói trên .Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho a Bất cứ hai HS nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau đều khác trường với nhau b Bất cứ hai HS nào ngồi đối diện nhau đều khác trường với nhau 8. Đội tuyển HSG của một trường gồm 18 em trong đó có 7 HS khối 12 6 HSK11 Và 5 có bao nhiêu cách cử 8 cách cử 8 HS đi dự đại hội sao cho mỗi khối có ít nhất 1 HS được chọn. 9. Trong một môn học Thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu khó 10 câu trung bình và 15 câu dễ .Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau sao cho trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ cả 3 câu khó dễ Trung bình và số câu dễ không ít hơn 2 10. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ .Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và một nữ 11. Một cuộc họp có 13 người lúc ra về mỗi người đều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
289    6    1    12-08-2020
16    4    0    12-08-2020
913    6    0    12-08-2020
8    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN