TAILIEUCHUNG - Quyết định số 734/QĐ-TTg

Quyết định số 734/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty May Sài Sòn 2 thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 734 QĐ-TTg Hà Nội ngày 15 tháng 06 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY SÀI SÒN 2 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công văn số 1733 UB-CNN ngày 28 tháng 5 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty May Sài Gòn 2 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 10 vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 90 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty May Sài Gòn 2 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1999 để cổ phần hóa là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. 4. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành. 5. Chi phí đào tạo và đào tạo lại cho người lao động đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty May Sài Gòn 2 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần May Sài Gòn 2. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2. - Tên giao dịch quốc tế SAIGON 2 GARMENT JOINT - STOCK COMPANY. - Tên viết tắt SAIGON 2. - Trụ sở chính 15 Trần Triệu Luật - quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 kinh doanh các ngành nghề sau - Sản xuất kinh doanh các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
128    8    0    13-08-2020
6    2    0    13-08-2020
180    4    0    13-08-2020
30    4    0    13-08-2020
47    5    1    13-08-2020
1    5    0    13-08-2020
210    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0