TAILIEUCHUNG - Quyết định số 73/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 73/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Dầu thực vật Bình Định thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 73 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNGTY DẦU THỰC VẬT BÌNH ĐỊNHTHÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT BÌNH ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét Phương án và đề nghị của Công ty Dầu thực vật Bình Định tờ trình số 85 DTV ngày 30 tháng 11 năm 2000 về việc chuyển Công ty thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định và Biên bản thẩm định ngày 21 tháng 12 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Dầu thực vật Bình Định doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp gồm những điểm chính như sau. 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng Bốn tỷ đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 50 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Công ty 50 . Giá trị một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Công ty Dầu thực vật Bình Định Quyết định số 1242 QĐ-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Bộ Tài chính về xác định giá trị Công ty Dầu thực vật Bình Định tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 07 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 694 lao động trong Công ty là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó tổng số cổ phần bán trả dần theo giá ưu đãi cho 11 lao động nghèo trong Công ty là 460 cổ phần trị giá đồng. 4. Công ty Dầu thực vật Bình Định được sử dụng một phần tiền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    11-08-2020
9    6    0    11-08-2020
23    4    0    11-08-2020
1    6    0    11-08-2020
5    2    0    11-08-2020
8    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0