TAILIEUCHUNG - Quyết định số 736/QĐ-TTg

Quyết định số 736/QĐ-TTg về việc chuyển Xí nghiệp Dược phẩm 2/9 thành Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 736 QĐ-TTg Hà Nội ngày 15 tháng 06 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 2 9 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2 9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1326 UB-CNN ngày 19 tháng 4 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Dược phẩm 2 9 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 29 vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông khác 71 vốn điều lệ trong đó dự kiến bán cho cổ đông là cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp là 45 vốn điều lệ và cổ đông ngoài doanh nghiệp là 26 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Dược phẩm 2 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 là đồng trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. Trong đó cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được vay trả chậm là 90 cổ phần trị giá vay là đồng. 4. ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành. Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Dược phẩm 2 9 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Dược phẩm 2 9 thành phố Hồ Chí Minh. - Tên giao dịch quốc tế NATIONAL DAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0