TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 06/1999/NQ-CP

Nghị quyết số 06/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 1999 do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 06 1999 NQ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 6 năm 1999 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06 1999 NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 1999 PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 1999 Ngày 29 tháng 5 năm 1999 Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 1999 thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau 1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ trình bày Đề án phân lũ chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng . Tình hình thời tiết và thiên tai trong một số năm gần đây có những diễn biến rất bất thường. Để chủ động đối phó với những tình huống phức tạp nhất khi xảy ra lũ lớn và đặc biệt lớn Chính phủ thống nhất nhận định ngay trong năm nay phải chuẩn bị những giải pháp cơ chế chính sách cần thiết và trình tự của việc phân lũ chậm lũ nhằm bảo vệ các địa bàn và công trình đặc biệt quan trọng hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do lũ gây ra. Về cơ bản Chính phủ thông qua Đề án này giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp khẩn trương hoàn chỉnh Đề án báo cáo Thường vụ Bộ Chính trị đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngay trong tháng 6 năm 1999 Nghị quyết của Chính phủ về phân lũ chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng làm căn cứ pháp lý để các Bộ ngành địa phương và nhân dân chủ động xây dựng các phương án kế hoạch có thể đối phó được với những tình huống lũ lụt phức tạp nhất. 2. Chính phủ thông qua Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao trình. Chính phủ khẳng định việc tiếp tục đổi mới cơ chế tín dụng đầu tư của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn khai thác đúng mức lợi thế của các quan hệ tín dụng bãi bỏ việc phân phối vốn tín dụng ưu đãi theo cơ chế xin - cho góp phần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0