TAILIEUCHUNG - Quyết định số 640/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 640/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty May Đồng Nai thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 640 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 05 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam công văn số 518 TTr-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty May Đồng Nai thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam như sau 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 30 vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 65 vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 5 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty May Đồng Nai tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hóa là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần cổ phần giá trị được trả dần đồng. 4. Chi phí đào tạo và đào tạo lại cho người lao động thực hiện theo các quy định hiện hành. Điều 2. Chuyển Công ty May Đồng Nai thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty cổ phần May Đồng Nai. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỒNG NAI. - Tên giao dịch quốc tế DONG NAI GARMENT JOINT STOCK COMPANY. - Tên viết tắt donagamex. - Trụ sở chính Khu công nghiệp Biên Hòa I phường An Bình thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Điều 3. Công ty cổ phần May Đồng Nai kinh doanh các ngành nghề sau - Sản xuất kinh doanh hàng may mặc. -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    4    0    11-08-2020
7    5    0    11-08-2020
3    3    0    11-08-2020
30    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0