TAILIEUCHUNG - Công văn số 1075/QLCL-CL1

Công văn số 1075/QLCL-CL1 ngày 25/6/2010 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Về việc lùi thời hạn áp dụng Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1075/QLCL-CL1 V/v lùi thời hạn áp dụng Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: - Các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật; - Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng. Ngày 24/6/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1794/QĐ-BNN-QLCL gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu đến ngày 01/9/2010. (Xem Quyết định số 1794/QĐ-BNN ngày 24/6/2010 kèm theo) Để tránh vướng mắc trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa thực phẩm có nguồn gốc động vật vào Việt Nam, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị các đơn vị như sau: 1. Các doanh nghiệp nhập khẩu chủ động nghiên cứu kỹ văn bản có liên quan (Quyết định số 1794/QĐ-BNN-QLCL; Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT; Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT), thông báo tới đối tác để nước xuất khẩu tiến hành các thủ tục đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật vào Việt Nam (bản tiếng Việt, tiếng Anh các văn bản nói trên và giải đáp các câu hỏi thường gặp có liên quan được đăng tải trên website của Cục tại địa chỉ: ). 2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng phổ biến nội dung công văn này tới các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời gửi văn bản về Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản để được hỗ trợ giải quyết. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo); - PCTPT Nguyễn Như Tiệp (để báo cáo); - PCT Hào (để biết); - Cục Thú y (để phối hợp); - Các Cơ quan Chất lượng Nam Bộ, Trung Bộ, VASEP (để biết); - Lưu CL2, CL1. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Bích Nga

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    15-08-2020
6    12    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
1    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2    4    0
10    4    0
4    6    0