TAILIEUCHUNG - Luật số 47/2010/QH12

Luật các tổ chức tín dụng. | QUÓC HỘI Luật số 47 2010 QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LƯẶT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Căn cứ Hiên pháp nước Cộng hòa xã hộ ì chủ nghĩa Việt Nam năm ỉ 992 đã được sửa đôi bô sung một sô điêu theo Nghị quyêt sô 5 Ỉ 200Ỉ QHỈ0 Qụôc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập tổ chức hoạt động kiểm soát đặc biệt tô chức lại giải thê tô chức tín dụng việc thành lập tô chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài vãn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tô chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Điêu 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đôi với các đối tượng sau đây 1. Tô chức tín dụng 2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 3. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tố chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng 4. Tồ chức cá nhân có liên quan đến việc thành lập tổ chức hoạt động kiêm soát đặc biệt tố chức lại giải the tô chức tín dụng việc thành lập tô chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài vãn phòng đại diện của tô chức tín dụng nước ngoài tô chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Điều 3. Áp dụng Luật các tổ chức tín dụng điều ước quốc tế tập quán thưoĩig mại quốc tê và các luật có liên quan 1. Việc thành lập tổ chức và hoạt động kiểm soát đặc biệt tổ chức lại giải thể tổ chức tín dụng việc thành lập tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài vãn phòng đại diện của tô chức tín dụng nưó c ngoài tố chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2 2. Trường họp có quy địnlĩ khác nhau giữa Luật này và các luật khác có liên quan về thành lập. tổ chức hoạt động kiểm soát đặc biệt to chức lại giải thể tổ chức tín dụng việc thành lập tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài văn phòng đạỉ diện của tô chúc tín dụng nưó c ngoài tô chức nước ngoải khác có hoạt động ngân hảng thì áp dụng theo quy định của Luật .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT