TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện não tâm đồ EEG_Phần 6

Động kinh toàn thể vô căn: EEG có thể thấy sóng gai, sóng nhọn, phức hợp gai-sóng, đa gai-sóng, loạn nhịp cao thế. Phức hợp gai sóng: 3 Hz: từ 2,5-4 Hz, đơn dạng, giữa các phức hợp thì sóng cơ bản bình thường. Phức hợp gai-sóng chậm hơn: | ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH TOÀN THỂ Động kinh toàn thể vô căn EEG có thể thấy sóng gai sóng nhọn phức hợp gai-sóng đa gai-sóng loạn nhịp cao thế. Phức hợp gai sóng 3 Hz từ 2 5-4 Hz đơn dạng giữa các phức hợp thì sóng cơ bản bình thường. Phức hợp gai-sóng chậm hơn 2 5 Hz không đêu giữa các phức hợp có thể thấy các bất thường khác. Medscape w . com 15 Yr. M. iHUiHiiiiimfuinnnTTHninm ----------- ------- ---------------------------------------- J 70 U . 1 MC Source Semin Neurol 2003 Thieme Medical Publ shers FF1-FS C3-P3 F4-ûa F3-O1 . WfrÂkTVÉr v J vwv wv r w TnT iệTTựi r w-TFif rsa-CT P4-C4 Al x W v ựựW M J H i ttự y Wf L Sví ưuuííA VdrAyíV i 1 ẠỊii ự Ự V aW _. 1 IK . . 1 . b A . A_ . htedstĩapỉs Source Sernri Neurol 2ĐŨ3 Thieme Medical Piibl Ehers

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0