TAILIEUCHUNG - Công văn số 1773/TCT-TNCN

Công văn số 1773/TCT-TNCN ngày 26/5/2010 của Tổng cục Thuế Về chính sách thuế TNCN đối với khoản thưởng khuyến mại | BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1773/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN đối với thưởng khuyến mại Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Đăk Lăk. Trả lời Công văn số 858/ ngày 17/3/2010 của Cục Thuế hỏi về chính sách thuế TNCN đối với khoản thưởng khuyến mại của Công ty cổ phần SaBeCo Tây Nguyên trả cho khách hàng đạt sản lượng tiêu thụ bia, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại điểm , mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm: "Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi mua hán hàng hoá ". - Tại điểm , mục II, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.” Tại điểm , mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn: "Tổ chức trả tiền thưởng cho cá nhân trúng thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Căn cứ xác định số thuế khấu trừ là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 10%. " Căn cứ các hướng dẫn nêu trên trường hợp Công ty SaBeCo Tây Nguyên có chương trình "Tri ân khách hàng" theo hình thức bốc thăm trúng thưởng, quay số dự thưởng hoặc các hình thức khác mà giải thưởng dựa trên sự may mắn của những khách hàng tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã được công bố thì thu nhập từ trúng thưởng trong các chương trình này được coi là thu nhập từ trúng thưởng khuyến mại. Công ty Sabeco Tây Nguyên có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 10% trên giá trị vượt trên 10 triệu đồng của giải thưởng. Trường hợp giải thưởng là vé du lịch thì sẽ được quy đổi theo giá thị trường tại thời điểm khách hàng nhận giải thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào. Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Tỉnh Đăk Lăk biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Vụ PC- TCT; - Lưu: VT, TNCN. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    11-08-2020
23    5    0    11-08-2020
3    3    0    11-08-2020
2    3    0    11-08-2020
65    7    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0