TAILIEUCHUNG - Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và người bán nguyên liệu do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 69 2001 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 5 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SO 69 2001 QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC BÁN CỔ PHẦN ƯU ĐÃI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHO NGƯỜI TRỒNG VÀ BÁN NGUYÊN LIỆU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Nhằm gắn bó lợi ích của người trồng nguyên liệu với doanh nghiệp công nghiệp chế biến thực hiện cổ phần hoá ổn định nguồn nguyên liệu nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng nông sản lâm sản vào hoạt động sản xuất khi thực hiện cổ phần hoá được bán cổ phần theo gía ưu đãi cho người trồng và bán nguyên liệu. Điều 2. Người trồng và bán nguyên liệu là cá nhân lao động sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Điều 5 và Điều 6 của Quyết định này. Điều 3. Nguyên liệu bán cho các doanh nghiệp công nghiệp chế biến nêu trong Quyết định này bao gồm sản phẩm cây trồng hàng năm và cây lâu năm của sản xuất nông nghiệp. Điều 4. Doanh nghiệp nhà nước có quy trình sản xuất kinh doanh khép kín từ sản xuất nông nghiệp đến chế biến khi thực hiện cổ phần hoá bộ phận chế biến những người thuần túy chỉ thu gom nguyên liệu nông lâm sản phẩm bán cho doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này. Điều 5. Người trồng và bán nguyên liệu được mua cổ phần theo giá ưu đãi là người trực tiếp trồng nguyên liệu và đã bán cho doanh nghiệp từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Điều 6. Người trồng nguyên liệu là doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao khoán thì người trực tiếp nhận khoán là đối tượng được mua cổ phần theo giá ưu đãi trong các doanh nghiệp công nghiệp chế biến. Điều 7. Người trồng và bán nguyên liệu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0