TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện não tâm đồ EEG_Phần 4

Giấc ngủ được chia làm hai loại lớn: Giấc ngủ không cử động mắt nhanh (NREM). Giấc ngủ cử động mắt nhanh (REM). Dựa vào những thay đổi trên EEG giấc ngủ NREM được chia thành 4 giai đoạn: I, II, III và IV. Giấc ngủ NREM chiếm khoảng 75-90% thời gian ngủ (35% giai đoạn I, 50-60% GĐ II, và 10-20% GĐ III và IV). Giấc ngủ REM chiếm khoảng 10-25% thời gian ngủ. | ĐIỆN NÃO ĐỒ GiẤC NGỦ Giấc ngủ được chia làm hai loại lớn Giấc ngủ không cử động mắt nhanh NREM Giấc ngủ cử động mắt nhanh REM Dựa vào những thay đổi trên EEG giấc ngủ NREM được chia thành 4 giai đoạn I II III và IV. Giấc ngủ NREM chiếm khoảng 75-90 thời gian ngủ 35 giai đoạn I 50-60 GĐ II và 10-20 GĐ III và IV . Giấc ngủ REM chiếm khoảng 10-25 thời gian ngủ. ĐIÊN NÃO ĐỒ GiẤC NGỦ Giấc ngủ NREM-giai đoạn I Với đặc điểm là buồn ngủ drowsiness . Có các tính chất sau Vận nhãn cuộn tròn chậm - Slow rolling eye movements SREMs Giảm nhịp alpha Hoạt động theta trung tâm hay trán trung tâm Tăng hoạt động beta Sóng nhọn dương vùng chẩm tạm thời của giấc ngủ -Positive occipital sharp transients of sleep POSTS Sóng nhọn tạm thời ở đỉnh Tăng đồng bộ do giấc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0