TAILIEUCHUNG - Sổ Tay Nhớ Lệnh Linux

Quản lý các tập tin Di chuyển / liệt kê các tập tin pwd cd hiển lên tên thư mục đang làm việc với di chuyển sang thư mục « /home/người_dùng » Tập tin và thư mục cp file1 file2 cp file /thưmục cp -r thưmục1 thưmục2 rsync -a thưmục1 thưmục2 mv file1 file2 mv thưmục1 thưmục2 mv file thưmục mv file1 thưmục/file2 mkdir thưmục chép file1 sang file2 chép file vào thư mục « thưmục » chép toàn bộ nội dung của thư mục « thưmục1 » sang thư mục « thưmục2 » chuyển tên tập tin file1 thành tên file2 chuyển tên. | Quản lý các tập tin Di chuyển liệt kê các tập tin Tập tin và thư mục Nội dung các tập tin pwd hiển lên tên thư mục đang làm việc với cd di chuyển sang thư mục rhome ngườidùng cd - Desktop di chuyển sang thư mục home người_dùng Desktop cd . di chuyển sang thư mục cha ngay trên thư mục hiện hành cd usr apt di chuyển sang thư mục usr apt ls -l Thưmục dir -l Thưmục liệt kê danh mục tập tin trong thư mục Thưmục một cách chi tiết ls -a dir -a liệt kê tất cả các tập tin kể cả các tập tin ẩn thường có tên bắt đầu bằng một dấu chấm ls -d dir -d liệt kê tên các thư mục nằm trong thư mục hiện hành ls -t dir -d xếp lại các tập tin theo ngày đã tạo ra bắt đầu bằng những tập tin mới nhất ls -S dir -S xếp lại các tập tin theo kích thước từ to nhất đến nhỏ nhất ls -l more liệt kê theo từng trang một nhờ tiện ích more Quyền truy cập tập tin chown tênngườidùng file xác định người chủ của tập tin file là người dùng mang tên tênngườidùng chown -R tênngườidùng thưmục xác định người chủ của thư mục thưmục kể cả các thư mục con -R là người dùng tênngườidùng chgrp nhóm file chuyển tập tin file thành sở hữu của nhóm người dùng mang tên nhóm chmod u x file giao quyền thực hiện x tập tin file cho người dùng u chmod g-w file rút - quyền ghi w file của nhóm g chmod o-r file rút - quyền đọc r tập tin file của những người dùng khác o chmod a rw file giao quyền đọc r và ghi w file cho mọi người a chmod -R a rx thưmục giao quyền đọc r và vào bên trong thư mục x thưmục kể cả tất cả các thư mục con của nó -R cho tất cả mọi người a cpfilel file2 chép filel sang file2 cp file thưmục chép file vào thư mục thưmục cp -r thưmụcl thưmục2 chép toàn bộ nội dung của thư mục rsync -a thưmụcl thưmục2 thưmụcl sang thư mục thưmục2 mv flel fle2 chuyển tên tập tinflel thành tênfle2 mv thưmụcl thưmục2 chuyển tên thưmụcl thành thưmục2 mv file thưmục chuyển tập tin file vào thư mục thumục mv filel thưmục file2 chuyểnfilel vào thư mục thưmục đồng thời đổi tên tập tin thành file2 mkdir thưmục tạo ra thư mục thưmục mkdir