TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Mở đầu

Nội dung chương 1: Giới thiệu nội dung môn học; giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình; phương pháp luận; qui trình phát triển phần mềm; sơ lược về ngôn ngữ C/C++. | Kỹ thuật lập trinh Chương 1 Mơđầu StateController start stop LQGController start stop 1010 QiOìin 01 1 001 uM0W1rJtí1U1Utfi iotiuuiuuhuh 0010001001 11 011011100001 0 1010110000 I0U 1010110101010010 I100 V10010010J1 Ì0 10WUS 000101 tí DiDĩinpimTO 0 01010100 01010100101 10 1001 1Cốó i 110 10110 010 8 18 2005 Nộidung bài giảng Giới thiệu nội dung môn học Giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình Phương pháp luận Qui trình phát triển phần mềm Sơ lược về ngôn ngữ C C Chương 1 Mở đầu 2005 - HMS Nộidung môn học Các kỹ thuật lập trình cơ bản thực hiện trên các ngôn ngữ lập trình C và C Lập trình có cấu trúc - Lập trình hướng đối tượng Lập trình thòi gian thực Lập trình tổng quát Tại sao chọn C C Hai ngôn ngữ lập trình tiêu biểu nhất đủ cho thực hiện các kỹ thuật lập trình quan trọng Hai ngôn ngữ lập trình quan trọng nhất đối vói kỹ sư điện kỹ sư điều khiển Chương 1 Mở đầu 2005 - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    5    0    09-08-2020
6    2    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN