TAILIEUCHUNG - Chương 2 - Áp dụng tư duy khoa học khoa học để giải quyết vấn đề quản lý

Những nguyên lý căn bản của khoa học: Trực tiếp quan sát hiện thủ tục, phương pháp nghiên cứu và biến số được định nghĩa rõ giả thuyết có thể kiểm định được | CHƯƠNG 2 ÁP DỤNG TƯ DUY KHOA HỌC ĐỂ GiẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NGUỒN TRI THỨC Kinh nghiệm Suy luận Chuyên gia Những nguyên lý căn bản của khoa học Trực tiếp quan sát hiện tượng Các thủ tục, phương pháp nghiên cứu và biến số được định nghĩa rõ ràng Các giả thuyết có thể kiểm định được Các kết luận được chứng mình bằng số liệu thống kê Quy trình tự điều chỉnh Các cách truyền đạt mô tả luận cứ: quy nạp hay diễn dịch Những chủ đề quan trọng trong NC Deduction (diễn dịch) một hình thức suy luận với mục đích kết luận, dựa trên cơ sở lý lẽ và bằng chứng/dữ liệu) -> chứng minh lý thuyết Induction (quy nạp) rút ra kết luận từ một số (ít) sự kiện/thông tin -> đưa ra lý thuyết mới Những chủ đề quan trọng trong NC Important Arguments in Research Những chủ đề quan trọng trong nghiên cứu Tại sao doanh số không tăng trong thời gian chúng ta khuyến mại? Những người bán lẻ đã không dự trữ đủ hàng để đáp ứng nhu cầu tăng lên của khách hàng trong TG khuyến mại Một cuộc đình công đã xảy ra làm cho hàng dự trữ không đến kịp lúc thời gian khuyến mại Một trận bão lụt đã làm các cửa hàng phải đóng cửa suốt 10 ngày trong thời gian khuyến mãi The Building Blocks of Theory Các thuật ngữ dùng trong lý thuyết nghiên cứu Concepts (khái niệm) Constructs (khái niệm cụ thể dùng trong nghiên cứu) Definitions (định nghĩa) Variables (biến số) Propositions and Hypotheses (định đề & giả thuyết) Theories (lý thuyết) Models (mô hình) Các thuật ngữ dùng trong lý thuyết nghiên cứu Variables Biến số Models Mô hình Theory Lý thuyết Thuật ngữ dùng trong nghiên cứu Constructs Khái niệm dùng trong nghiên cứu Operational Definitions Định nghĩa chi tiết Propositions/ Hypotheses Conceptual Schemes Hệ thống khái niệm Concepts Khái niệm Hiểu khái niệm A concept - khái niệm - là một nhóm các ý nghĩa hay đặc điểm liên quan đến những sự kiện, đối tượng, điều kiện, tình huống và hành vi Khái niệm được phát triển qua thời gian thông qua việc sử dụng chung Ví dụ: khái niệm khách hàng trung thành Hiểu khái niệm Việc nghiên

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
112    6    0    11-08-2020
3    7    0    11-08-2020
4    8    0    11-08-2020
65    5    0    11-08-2020
4    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN