TAILIEUCHUNG - Quyết định số 144/1999/QĐ-NHNN1

Quyết định số 144/1999/QĐ-NHNN1 về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 144 1999 QĐ-NHNN1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGẦN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 44 1999 QĐ-NHNN NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGẦN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Phát hành Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Đợt II năm 1999 dưới hình thức ghi sổ với tổng trị giá 700 tỷ VND theo các nội dung sau - Tín phiếu chiết khấu Giá bán tín phiếu NHNN đối với các TCTD áp dụng theo công thức tính giá theo lãi suất chiết khấu của tín phiếu Kho bạc được quy định tại Điều 14 của Quyết định số 61 QĐ-NH19 ngày 8 3 1995 của Thống đốc NHNN. - Mức lãi tín phiếu là 0 85 tháng. - Thời hạn tín phiếu 3 tháng. - Ngày thông báo phát hành 23 4 1999. - Ngày phát hành 27 4 1999. - Ngày đến hạn thanh toán 27 7 1999. Điều 2 Mức mua Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với các NHTMQD cụ thể như sau 1. Ngân hàng Công thương Việt Nam 150 tỷ đồng 2. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 150 tỷ đồng 3. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 300 tỷ đồng 4. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 100 tỷ đồng Điều 3 Vụ Chính sách tiền tệ Vụ Tín dụng Vụ Kế toán - Tài chính Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai theo chức năng được quy định tại Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 211 QĐ-NH1 ngày 22 9 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 4 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5 Chánh Văn phòng Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương Tổng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0