TAILIEUCHUNG - Những luận điểm chủ yếu của HCM về ĐCS Việt Nam …..

1- Vai trò lãnh đạo của ĐCS: Đảng CS là nhân tố quyết định hàng đầu đưa CMVN đến thắng lợi Cuộc đấu tranh chống thực dân phong kiến ở nước ta liên tục nổ ra do các sĩ phu yêu nước hoặc trí thức lãnh đạo đều dẫn đến thất bại là vì không có một đường lối đúng đắn, không có một chính đảng lãnh đạo, không huy động được sức mạnh của toàn dân. HCM khẳng định: "Lực lượng của GCCNvà nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới. | HCM thấy rõ vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với cách mạng Việt Nam và đối với quá trình hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, Người cũng đánh giá rất cao vị trí, vai trò lãnh đạo của GCCNViệt Nam trong sắp xếp lực lượng cách mạng. Số lượng GCCNViệt Nam tuy ít, nhưng theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của lực lượng cách mạng không phải do số lượng của lực lượng đó quyết định. Bác chỉ rõ đặc điểm của GCCN Việt Nam là: Kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, có kỷ luật. Là giai cấp tiên tiến nhất trong sức sản xuất, gánh trách nhiệm đánh đổ chủ nghĩa tư bản và đế quốc, để xây dựng một xã hội mới, GCCNcó khả năng thấm nhuần tư tưởng cách mạng nhất - chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời, tinh thần đấu tranh của họ ảnh hưởng và giáo dục các tầng lớp khác. Sở dĩ GCCNViệt Nam giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam còn là vì: GCCNcó chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên nền tảng đấu tranh, họ xây dựng nên Đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng đề ra chủ trương, đường lối, khẩu hiệu CM, lôi cuốn GC nông dân và tiểu tư sản vào đấu tranh, bồi dưỡng họ thành những phần tử tiên tiến.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    7    0    12-08-2020
1    3    0    12-08-2020
14    5    0    12-08-2020
4    10    0    12-08-2020
13    3    0    12-08-2020
15    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0