TAILIEUCHUNG - Cấp gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống

Tham khảo tài liệu 'cấp gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại các Sở Giao thông vận tải Tên bước Mô tả bước Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định thẩm tra thực tế tại cơ sở để có căn cứ Cấp giấy chứng 2. Giải quyết nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của cơ sở dạy nghề Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề mới nhất do cơ quan 2. có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bản gốc đã được Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam hoặc 3- Sở Giao thông vận tải cấp trước đó Báo cáo hoạt động đào tạo thuyền viên người lái phương tiện trong thời gian 4. 3 năm hoặc thời gian ghi trên giấy chứng nhận Số bộ hồ sơ 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 18 2008 QĐ-BGTVT Hà Nội ngày 17 tháng 9 năm 2008 Quyết định Ban hành Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên người lái phương tiện thuỷ nội địa Bộ trưởng bộ giao thông vận tải Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 51 2008 NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT