TAILIEUCHUNG - Quyết định số 70/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 70/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên thành Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 70 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP MAY MỸ HÀO THUỘC CÔNG TY MAY HƯNG YÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét Phương án chuyển Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long và Biên bản thẩm định ngày 14 tháng 12 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam tờ trình số 1785 TTr-HĐQTngày 23 tháng 11 năm 2000 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long gồm những điểm chính như sau. 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng bẩy tỷ đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 17 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp 58 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Xí nghiệp 25 . Giá trị một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp May Mỹ Hào Quyết định số 583 QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp. Tổng

TÀI LIỆU HOT