TAILIEUCHUNG - HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT TEMPLATE CHO HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ

Bước 1: Chuẩn bị Chỉ yêu cầu đối với máy chủ Lotus Domino chạy hệ điều hành Linux: Chuẩn bị công cụ WinSCP trong đĩa CDROM. Bước 2: Copy file “” vào thư mục Data của Lotus Domino (Xem quy trình thực hiện trong file “” trên thư mục “Movie” đĩa CDROM) | CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SAO VIỆT Số 14, ngõ 4/4, Phương Mai, Hà Nội Website: Email: vssoft@ Tel: Fax: HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT TEMPLATE CHO HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ Bước 1: Chuẩn bị 2 Bước 2: Copy file “” vào thưc mục Data của Lotus Domino 2 1. Domino Server cài đặt trên hệ điều hành Linux 2 2. Domino Server cài đặt trên hệ điều hành Windows 3 Bước 3: Đăng ký (Sign) file “” với hệ thống Lotus Domino 3 Bước 4: Thực hiện thay đổi giao diện hộp thư. 5 1. Thực hiện trên webadmin 5 2. Thực hiện trên “Domino Administrator” 7 Bước 1: Chuẩn bị Chỉ yêu cầu đối với máy chủ Lotus Domino chạy hệ điều hành Linux: Chuẩn bị công cụ WinSCP trong đĩa CDROM. Bước 2: Copy file “” vào thư mục Data của Lotus Domino (Xem quy trình thực hiện trong file “” trên thư mục “Movie” đĩa CDROM) 1. Lotus Domino Server chạy hệ điều hành Linux a. Sử dụng chương trình WINSCP Nhập điạ chỉ máy chủ của Domino Server trong ô văn bản “Host name”, nhập tài khoản người dùng “notes” trong ô văn bản “User name” sau đó chọn “Login”. Chú ý: Bắt buộc phải sử dụng WinSCP với tên đăng nhập là “notes” Cửa sổ tiếp theo như hình sau b. Xóa bỏ file “” đã có trong thư mục data của Domino Server (Thư mục mặc định là /local/notesdata/) c. Copy file “” vào thư mục /local/notesdata 2. Lotus Domino Server chạy hệ điều hành Windows Copy vào thư mục Data của Domino Server (nếu có file cũ thì cho phép ghi đè) (Thư mục mặc định của Lotus trên Windows thường là: C:\Lotus\Domino\Data) Bước 3: Đăng ký (Sign) file “” trên hệ thống Lotus Domino (Xem quy trình thực hiện trong file “” trên thư mục “Movie” đĩa CDROM) Thực hiện đăng ký (Sign) bằng webadmin Mở trình duyệt Internet Explorer (phiên bản trở lên), trên hộp địa chỉ của IE gõ: http://IP_MAYCHU_DOMINO/ Cửa sổ trình duyệt xuất hiện như sau: Sau khi nhập “Tên truy cập” và “Mật khẩu ” chọn đăng nhập để đăng nhập hệ thống. Để sign Database thực hiện như hình sau: Cửa sổ tiếp theo xuất hiện: Việc đăng ký (Sign) file “” với hệ thống đã hoàn thành. Bước 4: Thực hiện thay đổi giao diện hộp thư. 1. Thực hiện trên webadmin (Xem quy trình thực hiện trong file “” trên thư mục “Movie” đĩa CDROM) Mở trình duyệt Internet Explorer (phiên bản trở lên), trên hộp địa chỉ của IE gõ: http://IP_MAYCHU_DOMINO/ Cửa sổ trình duyệt xuất hiện như sau: Sau khi nhập “Tên truy cập” và “Mật khẩu ” chọn đăng nhập để đăng nhập hệ thống. Chọn như trên hình vẽ, trong hộp văn bản “Domino Command” gõ lệnh sau “load convert mail/*.nsf * ” sau khi gõ lệnh này chọn “Send” để thực hiện lệnh, hệ thống các hộp thư điện tử cũ sẽ được cập nhật mới. 2. Thực hiện trên “Domino Administrator” (Xem quy trình thực hiện trong file “” trên thư mục “Movie” đĩa CDROM) Chạy chương trình “Domino Administrator” và chọn như hình vẽ dưới. Sau khi chọn “Live” cửa sổ “Domino Administrator” như hình sau. Chọn như trên hình vẽ, trong hộp văn bản “Domino Command” gõ lệnh sau “load convert mail/*.nsf * ” sau khi gõ lệnh này chọn “Send” để thực hiện lệnh, hệ thống các hộp thư điện tử cũ sẽ được cập nhật mới. 7