TAILIEUCHUNG - Tài liệu tham khảo Sổ tay dưỡng sinh OHSAWA

Tỉ lệ quân bình trong một ngày : Khoảng từ 79-90% đồ ngũ cốc nguyên cám . Từ 30-10% rau quả khô hoặc xanh | SO TAY DƯỠNG SINH OHSAWA SổTAY DUÕNG SINH OHSAWA TỈ LỆ QUÂN BÌNH TRONG MỘT NGÀY Khoang tù 79 - 90 đồ ngu cốc nguyên cam. TÙ30 - 10 rau qua khồ hoặc xanh. - Ngu cốc gồm LUa mì gao lút kê bặp bo bo lUa mạch đai mạch hặc mạch kiêu mạch . - Các loại rau quả và gia vị nên dùng ca rốt cu cải bí ngồ hanh toi kiêu tây

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN