TAILIEUCHUNG - Sách hướng dẫn học tập xử lý tín hiệu số

Xử lý tín hiệu số là môn học đề cập đến các phép xử lý các dãy số để có được các thông tin cần thiết như phân ti1ch, tổng hợp mã hóa, biến đổi tín hiệu sang dạng mới phù hợp với hệ thống. So với xử lý tín hiệu tương tự, xử lý tín hiệu số có nhiều ưu điểm như độ chính xác cao, sao chép trung thực, tin cậy. | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ế SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP XỬ LÝ TÍN HIẼU SỐ Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2006 SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Biên soạn Ths. ĐẶNG HOÀI BẮC LỜI NÓI ĐẦU Xử lý tín hiệu số DSP Digital Signal Processing là môn học đề cập đến các phép xử lý các dãy số để có được các thông tin cần thiết như phân tích tổng hợp mã hoá biến đổi tín hiệu ự sang dạng mới phù hợp với hệ thống. So với xử lý tín hiệu tương tự xử lý tin hiệu số có nhiều ưu điểm như . . . - Độ chính xác cao sao chép trung thực tin cậy. --7 . . . . . . . . A- - Tính bền vững không chịu ảnh hưởng nhiều của nhiệt độ hay thời gian .ỵ. - Linh hoạt và mềm dẻo thay đổi phần mềm có thể thay đổi các tính năng phần cứng. - Thời gian thiết kế nhanh các chip DSP ngày càng hoàn thiện và có độ tích hợp cao. nn . . Ĩ . . . .4 V . . Trong môn học Xử lý số tín hiệu những nội dung chính được đề cập bao gôm các khái niệm về tín hiệu và hệ thống các phép biến đổi cơ bản dùng trong xử lý tín hiệu số như biến đổi z . . . . . _ . biến đổi Fourier biến đổi FFT các phương pháp tổng hợp bộ lọc FIR IIR và cấu trúc bộ lọc. . . . .ưP . . . . Tài liệu này được biên soạn phục vụ mục đích hướng dân học tập cho sinh viên Đại học hệ Đào tạo từ xa ngành Điện tử Viễn thông và Công nghệ thông tin trong môn học Xử lý tín hiệu số với chủ trương ngắn gọn nhiều ví dụ dễ hiểu. Nội dung tài liệu dựa trên giáo trình Xử lý tín hiệu và lọc số của tác giả Nguyễn Quốc Trung và một số tài liệu khác chia thành 9 chương Chương I Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n. Chương II Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền z. Chương III Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số . Chương IV Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc k. L s . . Chương V Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn FIR. .ọ Chương VI Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài vô hạn IIR. hương VII Biến đổi .