TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Hệ Thống Đường Ống Cấp Thoát Nước - Ks.Đỗ Trọng Miên phần 4

Hệ thống thoát nước có thể là: * Kênh dẫn nước được đào trực tiếp trên mặt đất có hình dạng và kích thước khác nhau như hình thang, hình bán nguyệt, hình chữ nhật tùy theo kinh phí mà lòng kênh có thể được gia cố bằng gạch xây, đá lát, đổ bê tông, kênh dẫn có hai loại kênh kín và kênh hở. | hhh hdh htd Lh hCb m 9 Trong đó hhh Độ cao hình học đưa nước lính từ trục dường ống cấp nước hên ngoài đến dụng cụ vệ sinh hất lợi nhất xa nhất và cao nhất so với điểm lấy nước vào nhà m hdb Tôn thất áp lực qua đồng hồ đo nước m hld Ấp lực tự do cần thiét ở các dụng cụ vệ sinh hoặc các máy móc dùng nước được chọn theo tiêu chuẩn TCVN 18-64. ví dụ vòi nước và dụng cụ vệ sinh thông thường là 2 m lối thiểu là 1 m vòi rửa ho xí tối thiêu là 3 m vòi tắm hương sen tối thiểu là 3 m Xh Tổng tổn thất áp lực do ma sát theo chiều dài của mạng lưới cấp nước trong nhà theo tuyên bát ỉựi nhất m hCb Tổng tôn thất áp lực cục bộ theo tuyến bất lợi nhất của mạng lưới cấp nước hên ưong nhà m Sư bộ có thế lấy như sau - Trong hệ thống cấp nước sinh hoạt hcb 20 - 30 Sh - Trong hệ thống cấp nước chữa cháy hCb 10 Sh khi chữa cháy - Trong hệ thống cấp nước chung sinh hoạt chữa cháy hCb 15 - 20 Eh khi có cháy Trị số dầu cho nhà sản xuất trị số thứ hai cho nhà sinh hoạt nhà ở công cộng . CÀU TẠO HỆ THONG CAP NƯỚC BÊN TRONG NHÀ . Đường Ổng dẫn mrớc vào nhà Đường ống dẫn nước vào nhà là dường dẫn nước từ dường ổng cấp nước bên ngoài tới nút đồng hồ đo nước. Đường ống dẫn nước vào thường đặt với độ dổc 0 003 hướng về phía bên ngoài để dốc sạch nước trong hộ thống trong nhà khi cần thiết và thường đặt thẳng góc với tường nhà và đường ong bên ngoài. Đường ong dẫn nước vào nhà phải có chiều dài ngắn nhất để dỡ tón vật liệu giảm khối lượng đào đất và giảm tổn thất áp lực ưên đường ống. Đường Óng dẫn nước vào nhà phải dặt ở vị trí trích nước ở ong ngoài pho thuận lợi và cần kết hợp với việc chọn vị trí đặt đồng hồ đo nước và ưạm bơm sao cho thích hợp. Thông thường tại vị trí dẫn nước vào noi với đường ống cấp nước bên ngoài can phải bố trí một giếng thăm ưong đó có hố trí các van đóng mở nước van một chiều van xả nước khi cần thiết. Khi đường kính d 40 mm có thể chỉ cần van một chiều mà không cần xây giéng. 39 Tuỳ theo chức năng và kién trúc của ngôi nhà mà đường dẫn nước vào có thế bó trí

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    5    0    13-08-2020
187    6    0    13-08-2020
4    4    0    13-08-2020
16    3    0    13-08-2020
57    3    0    13-08-2020
20    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN