TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Hệ Thống Đường Ống Cấp Thoát Nước - Ks.Đỗ Trọng Miên phần 3

Hệ thống thoát nước là hệ thống dẫn hay vận chuyển nước đi từ chỗ mực nước cao đến nơi có mực nước thấp hơn. | Chương HI CẤP NƯỚC CHO CÔNG TRƯỜNG XÂY DựNG . MỤC ĐÍCH DÙNG NƯỚC TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG Trên công trường xây dựng nước được dùng để cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân ở lán trại cũng như dùng để phục vụ cho thi công và chữa chày. Việc cáp nước chữa cháy cho công trường rất quan trọng nhất là ở những nơi dễ nguy hiểm vè cháy như xưởng mộc ván khuôn kho . Nước dùng cho thi công sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như phục vụ cho công tác xây trát trộn vữa nhúng gạch tưới tường quét vôi cho công tác bê tông rửa đá dăm sỏi cát trộn và tưới bê tông. cho các loại mây móc thi công và công cụ vận chuyển khác nhau làm nguội động cơ của các mày ép khí máy đào đất rửa ô tô cung cấp cho các dầu máy xe lửa. . Ngoài ra nước còn phục vụ cho công tác như sơn cách thuỷ nhào trộn đất sét cho các xưởng phụ. . gia công cấu kiận kim loại các chi tiết bê tông cót thép . Khi xây dựng lắp ghép càng phát triển thì số lượng nước dùng cho công trường càng giảm bớt đi. Lượng nuớc phục vụ cho thi công xác định phụ thuộc vào tiến độ thời gian đặc điểm và tính chất thi công tập trung hay phân tán lấp ghép hay đô toàn khói . 1 Khi tính toán hậ thống cấp nước cho công trường cần phải đảm bảo sao cho những lúc thi công đồn dập nhất vẫn có đủ nước dùng. . TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC CHO CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG Tiêu chuẩn dùng nước trên công trường xây dựng theo nhu cầu và phụ thuộc vào thực tế. Có thể tham khảo số liệu của các công trường có tính chấtvàquymô tương tự. Trong một số trường họp tiêu chuẩn dùng nước cho từng loại công tác thi công có thể tham khảo bảng dưới đây bảng . 27 Chutmg III CẤP NƯỚC CHO CÔNG TRƯỜNG XÂY DƯNG . MỤC ĐÍCH DÙNG NƯỚC TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG Trên công trường xây dựng nước được dùng để cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân ở làn trại cũng như dùng để phục vụ cho thi công và chữa cháy. Việc cấp nước chữa cháy cho công trường rất quan trọng nhất là ở những nơi dễ nguy hiểm về cháy như xưởng mộc. ván khuôn kho . Nước dùng cho thi công sư

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    2    0    11-08-2020
12    7    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN