TAILIEUCHUNG - [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 10

Các trình hợp dịch nói chung dễ tạo hơn so với các chương trình dịch cho ngôn ngữ cấp cao. Những trình hợp ngữ đầu tiên xuất hiện từ những thập niên 1950, trong buổi đầu sơ khai của máy tính đã tạo ra một bước ngoặt lớn đối với những lập trình viên vốn rất mệt mỏi vì việc lập trình bằng ngôn ngữ máy. | Choông 7 Mang vai cac che no nòa chỉ 91 MOV AL DI AL choia phaln toi thoi nhait tìm phaln toi lôin nhait FInD_BIG INC SI SI troi tôii phaln toi tieip theo CMP SI AL phaln toi tieip theo phaln toi thoi nhat ING NEXT khong tieip tuíc MOV DI SI DI choia nòa chi cuia phaln toi lôin nhait MOV AL DI AL choia phaln toi lôin nhat NEXT LOOP find. BIG swap phan toi lôin nhat vôii phan toi cuoii cung CALL SWAP DEC BX N N-1 JNE SORT_LOOP laip neiu N 0 END_SORT POP SI POP DX POP CX POP BX RET SELECT ENDP SWAP PROC noii choi 2 phaln toi cuia maing input SI phaln toi thoi nhait DI phaln toi thoi hai output caic phaln toi nail trao noli PUSH AX cait AX MOV AL SI laiy phaln toi A i XCHG AL DI nat noi tren A k MOV SI AL nalt A k tren A i POP AX lay laíi AX RET SWAP ENDP Sau khi dòch choông trình coi thei dung DEBUG nei chay thoi vai test ket quia . Maing 2 chielu Maing 2 chielu lai molt maing cuia mot maing nghóa lai mot maing 1 chielu mai caic phaln toi cuia noi lai molt maing 1 chielu khaic . Coi thei hình dung maing 2 chielu nho mot ma tran chồi nhat . Ví duí maing B golm coi 3 hang vai 4 cot maing 3x4 nho sau Choông 7 Mang vai cac che no nòa chỉ 92 ROW COLUMN 1 2 3 12 3 4 B 1 1 B 1 2 B 1 3 B 1 4 b 2 1 B 2 2 B 2 3 b 2 4 B 3 1 B 3 2 B 3 3 B 3 4 Bôii vì boi nhôi lai 1 chielu vì vaiy caic phaln toi cuia maing 2 chielu phaii nooic lou troi tren boi nhôi theo kieiu lain loot . Coi 2 caich noôíc dung Caich 1 lai lou troi theo thoi toi dong tren maing lou troi caic phaln toi cuia dong 1 roli nen caic phaln toi cuia dong 2 . Caich 2 lai lou troi theo thoi toí coit tren maing lou troi caic phaln toi cuia cot 1 roli nen caic phaln toi cuia cot 2. Giai soi maing B choia 10 20 30 40 tren dong 1 choia 50 60 70 80 tren dong 2 choai 90 100 110 120 tren dong 3 Theo trait toi hang chuing noôíc lou troi nho sau B dW 10 20 30 40 DW 50 60 70 80 DW 90 100 110 120 Theo trait toí cot chuing noôíc lou troi nho sau B DW 10 50 90 DW 20 60 100 DW 30 70 110 DW 40 80 120 Halu het caic ngon ngoi cap cao .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    11-08-2020
13    5    0    11-08-2020
3    5    0    11-08-2020
5    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN