TAILIEUCHUNG - Thông tư số 02/2000/TT-UBCK1

Thông tư số 02/2000/TT-UBCK1 về hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán do ỦY ban chứng khoán nhà nước ban hành, để sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 01/2000/TT-UBCK1 ngày 17/4/2000 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán. | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 02 2000 TT-UBCK1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỏC SỐ 02 2000 TT-UBCK1 NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2000 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 0V2000 TT-UBCK1 NGÀY 17 04 2000 CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỏC VỀ HƯỏNG DẪN TẠM THỜI CHẾ ĐỘ THU PHÍ ĐỐI VỏI KHÁCH HÀNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN Thực hiện Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01 2000 TT-UBCK1 hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán. Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán và nhằm khuyến khích tăng cường hoạt động giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Uỷ ban chứng khoán Nhà nước sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 01 2000 TT-UBCK1 ngày 17 04 2000 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán như sau 1. Sửa đổi điểm . như sau . Phí dịch vụ môi giới hoa hồng môi giới mua bán chứng khoán cho khách hàng Cổ phiếu chứng chỉ quỹ đầu tư tối đa không quá 0 5 trị giá giao dịch Trái phiếu tối đa không quá 0 15 trị giá giao dịch. 2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. Trần Xuân Giá Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    09-08-2020
6    4    0    09-08-2020
2    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0