TAILIEUCHUNG - Thông tư số 110/2000/TT-BTC

Thông tư số 110/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước dành cho đầu tư và xây dựng do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 110 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 110 2000 TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DÀNH CHO ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước Căn cứ Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 8 7 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng Căn cứ Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 5 5 2000 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 8 7 1999 của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 59 CP ngày 03 10 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước Căn cứ Nghị định số 27 1999 NĐ-CP ngày 20 4 1999 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59 CP ngày 3 10 1996 của Chính phủ Sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước dành cho đầu tư và xây dựng như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước viết tắt là DNNN trong đó bao gồm các DNNN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hoạt động công ích theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước. 2. Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của DNNN là các dự án có sử dụng một phần vốn hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước vốn có nguồn gốc từ ngân sách vốn do doanh nghiệp tự tích luỹ vốn tín dụng thương mại để đầu tư phát triển quỹ đầu tư phát triển quỹ dự phòng tài chính bù đắp tổn thất tài sản quỹ phúc lợi đầu tư các công trình phúc lợi vốn khấu hao tài sản cố định và các khoản thu của Nhà nước để lại cho doanh nghiệp để đầu tư. 3. Đối với các dự án sửa chữa tài sản cố định việc quản lý và thanh toán chi phí sửa chữa tài sản cố định được thực hiện theo chế độ quản lý .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    15-08-2020
1          15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
309    4    0
TÀI LIỆU HOT
9    5    0
13    2    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    4    0