TAILIEUCHUNG - Quyết định số 62/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 62/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu thành Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 62 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét Phương án chuyển Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu - thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - thành Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu và Biên bản thẩm định ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp tờ trình số 384 CV-HĐQTngày 12 tháng 10 năm 2000 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu - thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - gồm những điểm chính như sau. 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng mười hai tỷ đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 91 7 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty 8 3 . Trị giá một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu Quyết định số 2295 QĐ-TCKT ngày 07 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về xác định giá trị Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là đồng bao gồm đồng vốn góp bằng tài sản cố định vào liên doanh Việt-Nhật JMS của Công ty . Giá trị tài sản không cần dùng chờ thanh lý không đưa vào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT