TAILIEUCHUNG - [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 8

Việc dùng các biểu danh để tham chiếu là một tính năng then chốt của các trình hợp dịch, nó tiết kiệm một khối lượng lớn công việc tính toán và sửa đổi thủ công sau mỗi lần cải tiến ứng dụng. | Choônq 6 Lánh nhan va chia 70 ồing dung nôn gian cuia lenh MUL vai IMUL Sau nay chuing ta sei lay mot soi ví dui minh hoia viec sồi dung lenh MUL vai IMUL trong chồông trình . Ví dui 1 Chuyein noain chồông trình sau trong ngon ngồi caip cao thanh mai hôip ngồi A 5xA -12xB . Giai sồi rang A vai B lai 2 biein tồi vai khong xaiy ra sồi tran . Code MOV AX 5 IMUL A MOV A AX MOV AX 12 IMUL B SUB A AX AX 5 AX 5xA A 5xA AX 12 AX 12xB A 5xA-12xB Ví Dui 2 vieit thui tuic FACTORIAL nei tính N cho mot soi nguyen dồông . Thui tuic phaii chồia N tren CX vai trai vei N tren AX . Giai sồi khong coi tran . Giaii Nònh nghiai cuia N lai N 1 neiu N 1 N x N-1 x N-2 1 neiu N 1 Thuat toan nei tính N nhồ sau Product 1 Term N FOR N times DO Product product x term term term -1 ENDFOR Code FACTORIAL PROC computes N input CX N output AX N MOV AX 1 MOV CX N TOP MUL CX LOOP TOP RET FACTORIAL ENDP AX 1 CX N Product product x term Chóônq 6 Lánh nhan va chia 71 Leính DIV vai IDIV Cuing nho lenh nhan coi 2 lenh chia DIV vai IDIV cho soi khong daiu vai cho soi coi daiu . Cui phaip cuia chung lai DIV divisor IDIV divisor Toain hainq byte Lenh chia toan hang byte sei chia soi bò chia 16 bit dividend tren AX cho soi chia divisor lai 1 byte . Divisor phaii lai 1 thanh ghi 8 bit hoaic 1 byte nhôi . Thồông soi ôi tren AL con soi do tren AH . Toain hainq tói Lenh chia toain hang tồi sei chia soi bò chia 32 bit dividend tren DX AX cho soi chia divisor lai 1 tồi . Divisor phaii lai 1 thanh ghi 16 bit hoaic 1 tồi nhôi . Thồông soi ôi tren AX con soi dồ tren DX . Ainh hóôinq cuia cac câ caic côi coi trang thaii khong xaic nònh . Divide Overflow Khi thồíc hien pheip chia ket quia cothei khong chồia het tren AL hoaic AX neiu soi chia bei hôn rat nhieu so vôii soi bò chia . Trong trồông hôíp nay tren man hình sei xuait hien thong baio Divide overflow Ví duí 1 Giai sồi DX 0000h AX 0005h vai BX 0002h Instruction Dec Quotient Dec Remainder AX DX DIV BX 2 1 0002 0001 IDIV BX 2 1 0002 0001 Ví duí 1 Giai .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    4    0    15-08-2020
46    9    0    15-08-2020
81    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2    3    0