TAILIEUCHUNG - [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 8

Tham khảo tài liệu '[công nghệ dệt may] dệt không thoi - minh nam phần 8', văn hoá - nghệ thuật, thời trang - làm đẹp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | u máy dệt truyén chuyển động cho kẹp đưa sợi ngang vào miệng vải br - khổ rông nền của vải Xj - khổ rộng bién vải dệt quấn H - độ dài sợi ngang bị cắt ở biên vải trong đoạn này để giữ các đấu sợi ngang lại nên sợi ngang được đan với sợi dọc theo kiểu dệt quấn K - độ dài sợi ngang nhô ra ở hai biên vải vì thế đôi khi biên vải loại này còn được gợi là biên sùi Nói chung kiểu dệt quãn có hai hệ sợi dọc một hệ sợi dọc trụ và một hệ sợi dọc quấn đan với một hệ sợi ngang. Trong quá trinh dệt hệ sợi dọc quấn luân chuyển nằm vé hai phía của hệ sợi dọc trụ. Sau đây là một số kiểu dệt quấn thường dùng hình 98 . Hình 98. Một sổ kiểu dệt quấn. Ta nhận thẫy kiểu dệt hình 98a hệ sợi dọc trụ B luôn nằm dưới sợi ngang u hệ sợi dọc quấn A luôn nằm trên sợi ngang và luân chuyển nằm vể hai phía của hệ sợi dọc trụ B. Hình 98b kiểu dệt này gổm hai sợi dọc trụ B và một sợi dọc quấn A. Các sợi dọc trụ đan với sợi ngang theo kiểu dệt vân điểm sợi dọc quấn A cũng luôn nằm trên sợi ngang nằm dưới các sợi dọc trụ B và luân chuyển nằm vẽ hai phía của các sợi dọc trụ B. Hình 98c kiểu dệt này gốm một sợi trụ B luôn nằm dưới sợi ngang và hai sợi quấn A nằm trên sợi ngang nằm dưới sợi dọc trụ B và luân chuyển nầm vẽ hai phía sợi dọc trụ B. Hình 98d kiểu dệt này gốm một sợi dọc quấn A và một sợi dọc trụ B đan với các sợi ngang. Sợi dọc trụ đan với sợi ngang theo kiểu dệt vân điểm sợi dọc quấn luân chuyến nầm vẽ hai phía sợi dọc trụ và củng đan với sợi ngang theo kiểu dệt vân điểm. 109 Đê cấu tạo các kiểu dệt quăn sợi dọc trụ phải co sức căng lớn hơn sợi dọc quấn. Do sức căng sợi dọc để dệt biên quấn không giống sức cảng sợi dọc dệt phần nến của vải nên để dệt biên quấn các máy dệt phải có cơ cấu biên quấn đặt ở hai mép vải. Có nhiêu kiểu cơ cấu biên quấn xem các tài liệu hướng dẫn sử dụng của các nhà cung cấp máy dệt ở đây chỉ giới thiệu một kiểu cơ cấu biên quấn đơn giản hình 99 . Trên bánh răng 3 đặt hai ống sợi 1 2 mỗi ống sợi có 2 sợi đã được quẫn vào. Sợi

TÀI LIỆU HOT