TAILIEUCHUNG - Thông tư 98/2000/TT-BTC

Thông tư 98/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 98 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 98 2000 TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUĨ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG Thi hành Nghị định số 166 1999 NĐ-CP ngày 19 11 1999 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các Tổ chức tín dụng căn cứ qui mô và tính chất hoạt động của các Quĩ tín dụng nhân dân Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chế độ tài chính đối với Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương như sau Chương 1 CÁC QUI ĐỊNH CHUNG 1- Đối tượng áp dụng Thông tư này là Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương được thành lập tổ chức và hoạt động theo qui định của Luật các Tổ chức tín dụng Luật Hợp tác xã và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan. 2- Hoạt động tài chính của Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương thực hiện theo qui định của Luật các Tổ chức tín dụng Luật Hợp tác xã Nghị định số 166 1999 NĐ-CP ngày 19 11 1999 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các Tổ chức tín dụng nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này và các văn bản qui phạm pháp luật về quản lý tài chính khác có liên quan. 3- Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương thực hiện công khai tài chính với các cơ quan quản lý Nhà nước các tổ chức cá nhân có quan hệ kinh tế với Quĩ và các thành viên góp vốn vào Quĩ. Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương tự chủ về tài chính tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình thực hiện nghĩa vụ và cam kết của mình theo qui định của Pháp luật. 4- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương chịu trách nhiệm trước pháp luật trước cơ quan quản lý Nhà nước và Đại hội thành viên về việc thực hiện chế độ tài chính của Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương. Chương 2 NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ I QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TÀI SẢN. 1 - Quản lý vốn. - Vốn hoạt động của Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương bao gồm a Vốn điều lệ Là số vốn ghi trong Điều lệ của Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT