TAILIEUCHUNG - Đề cương thực tập tốt nghiệp dành cho ngành Tài chính Ngân hàng - ĐH Mở TP.HCM

Đề cương thực tập tốt nghiệp dành cho ngành Tài chính Ngân hàng hướng dẫn sinh viên về nội dung thực tập như các nội dung tìm hiểu, đề tài gợi ý tại cơ quan thực tập (các Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty sản xuất kinh doanh) và nội dung cơ bản của chuyên đề tốt nghiệp như hình thức trình bày, nội dung trình bày ở các phần. Cuối tài liệu có đưa ra một số đề cương mẫu cho sinh viên tham khảo. Tài liệu rất hữu ích cho sinh viên chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, đặc biệt là sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng. Mời bạn đọc tham khảo. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐÀI HỘC MỞ TP. HO chí minh KHOA KỀ TOAN - TAI CHÍNH NGAN HANG ĐỀ CƯƠNG THƯC TẬP tOt NGHIỀP DÀNH CHO NGÀNH TÀI CHÍNH NGẮN HANG - 2009 1 NỘI DUNG KE HOẠCH THựC TẬP Ạ. MUC ĐÍCH YÊU CẬU Thực tập là tập sự công việc cua một nhân viên trong một tổ chức tài chính là ngân hàng hay phi ngân hàng vê câc lĩnh vực cô liên quan nhứ kế toàn giao dịch nhân viên tín dụng nhân viên thanh toàn quôc tế hoàc kinh doanh ngoài tê . . . tài mọt NHTM mọt nhàn viên giao dịch moi giới chứng khoan tứ vấn đàu tứ tứ vấn tài chính cong ty hoàc co phàn hOa . . . tại mOt cong ty chứng khoàn mOt nhàn viên đàu tứ phàn tích đàu tứ . . . tài mOt cong ty tài chính hay cong ty quàn ly quy đàu tứ hay là mOt nhàn viên tài chính tài mOt cong ty hoàt đOng SXKD . . . Thêo quy chế sau thời gian hoc tàp ớ trứờng 7 hoc ky sinh viên phai qua thời gian thực tàp và viết chuyên đê tOt nghiêp 1 hoc ky . Muc đích thức tàp giup sinh viên tiếp càn thực tế càc lĩnh vức đà đứờc hoc cu thê là càc lĩnh vức tài chính - ngàn hàng và chứng khoan qua đo nàm đứờc quy trình cong viêc ky nàng làm viêc cung nhứ bo sung kiến thức chuyên mOn trong thực tế cho nhứng gì đà hoc đứờc ờ trứờng Đài hoc Trong thời gian thực tàp sinh viên phai viết nhật ky thực tập trong đo trình bày cong viêc thức tàp hàng ngày cO xàc nhàn của ngứời phu tràch hứờng dàn thức tàp. Đong thời sinh viên phai phai thứờng xuyên gàp GVHD đê đứờc trao đoi gời y và hứờng dàn vê chuyên mOn. CuOÌ cung kêt thuc đờt thực tàp sinh viên phai hOan thành mOt chuyên đề tot nghiệp vời đê tài do sinh viên tự lứa chon hoàc do đờn vị thực tàp yêu càu sau khi đà đứờc sự đong y cua GVHD. Muc đích sinh viên tiêp càn sâu vời mOt vấn đê bứờc đàu nghiên cứu vàn dung kiến thức đà hoc vào thực tế trình bây nhứ mOt cong trình khoa hoc. Chuyên đê tOt nghiêp phai đứờc đờn vị thực tâp nhân xêt đành già và nOp cung nhât ky thức tâp thêo đung quy định cua khoa. B. NỘI DUNG THựC TẬP VẬ GơI Y VÊ CHUYÊN ĐÊ tOt NGHIÊP Sinh viên cO thê thức tàp tai càc to chức

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    4    0    15-08-2020
45    3    0    15-08-2020
10          15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    9    0