TAILIEUCHUNG - [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 7

Thông thường, một trình hợp dịch hiện đại tạo ra mã nhị phân (object code) bằng cách phiên dịch các lệnh hợp ngữ thành mã thực thi (opcodes) và phân tích các biểu danh (symbolic names) ứng với các vùng nhớ cùng các thực thể khác. | Choông 5 Ngái xep vei thu tLC 59 Lenh PUSH vai PUSHF Nei them mot tồi môii vao stack chuing ta dung leinh PUSH source nồa mot thanh ghi hoaic tồi nhôi 16 bit vao stack Ví duí PUSH AX . Khi leinh nay nồôíc thồíc hiein thì SP giam ni 2 mot bain copy cuia toain haíng nguoin nồoíc chuyein nen nòa chi SS SP con toain hang nguoin khoing thay noii . Leinh PUSHF khoing coi toain hang .Noi dung nei nay noii dung thanh ghi côi vao stack . Sau khi thồíc hiein leinh PUSH thì SP sei giam 2 . Hình 5-2 vai 5-3 cho thay leinh PUSH lam thay noii trang thaii stack nhồ thel nao . Hình 5-2 STACK sau khi thồíc hiein leinh PUSH AX SP Hình 5-3 STACK sau khi thồíc hiein leinh PUSH BX Choông 5 Ngái xep vei thu tLC 60 Leinh POP vai POPF Nei lay soi lieu tail rânh stack ra khoii stack chuing ta dung leinh POP destination laiy soi lieiu taii nính stack ra destination Destination coi thei lai 1 thanh ghi hoaic tồi nhôi 16 bit . Ví dui POP BX Laiy soi lieiu trong stack ra thanh ghi BX . Khi thồic hiein leinh POP noii dung cuia rênh stack nòa chí SS SP nồôic di chuyein nein ních . SP tang 2 Lenh POPF sei lay rânh stack nồa vao thanh ghi côi . Caic leinh PUSH PUSHF POP POPF khong ainh hồôing nein caic côi . Lồu yi Leinh PUSH POP lai leinh 2 bytes vì vaiy caic leinh 1 byte nhồ PUSH DL leinh khong hôip lei PUSH 2 leinh khong hôip lei Ngoaii chồic nang lồu trồi soi lieiu vai nòa chí cuia chồông trình do ngồôii sồi dung vieit stack con nồôic dung bôii hei nielu hanh nei lồu trồi trang thaii cuia chồông trình chính khi coi ngaỉt . ong dung cua stack Bôii vì nguyen tac lam vieic cuia stack lai LIFO nen caic noii tồôing nồôic laiy ra khoii stack coi trait tồi ngồôic laii vôii trait tồi mai chuing nồôic nồa vao stack . Chồông trình sau nay sei noic mot chuoii kyi tồi roli in chuing tren dong môii vôii trait tồi ngồôic laii . Thuat toan cho chồông trình nhồ sau Display a Initialize count to 0 Read a character WHILE character is not CR DO PUSH chracter onto stack Incremet count Read a character .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT